Detektívna služba

Detektívna služba

Detektívna služba poskytovaná firmou EM-ER s.r.o. je vykonávaná v zmysle § 4 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na celom území SR a podľa charakteru prípadu aj mimo SR najmä v nasledujúcich činnostiach:

 

Preverovanie osoby

 • zisťovanie a preverovanie pobytu osôb

 • zisťovanie rodinných pomerov

 • zisťovanie súčasného a predošlého zamestnania

 • zisťovanie vlastníctva majetkových pomerov osôb

 • zisťovanie finančnej situácie osoby (exekúcie, pôžičky)

 • zisťovanie kriminálnej minulosti

 • zisťovanie trestných a občiansko súdnych pojednávaní

 • operatívne pátranie po osobách

 • sledovanie pohybu a činnosti osôb

 • zisťovanie stykov sledovanej osoby s inými osobami

 • zisťovanie solventnosti obchodných partnerov

 • vypátranie osôb za účelom doručenia súdnych resp. iných zásielok prípadne v súvislosti s dedičským konaním

 • zisťovanie drogovej závislosti

 

Hľadanie majetku

 • pátranie po majetku
 • zisťovanie majiteľov majetku

 

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

 • zisťovanie nevery
 • zisťovanie zdravotného stavu z minulosti ak o to požiada jeden z manželských partnerov
 • poskytovanie právnych rád v trestnom - prípravnom konaní a pri občiansko - právnych sporoch
 • zisťovanie dôkazov v trestnom a občiansko - právnom konaní
 • vedenie výsluchov a získavanie dôkazov v zmysle zákona
 

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

 

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

 • zisťovanie majetkových pomerov dlžníkov
 • zisťovanie majiteľov majetku, ktorý je predmetom preverovania
 

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

 

Obchodní detektívi

 • detektív splynie s personálom alebo zákazníkmi obchodu čo mu umožní lepšie odhaliť protiprávne konanie
 

Pátracia činnosť v rámci trestného konania

 • pomoc pri získavaní dôkazných prostriedkov - výsluchy, konfrontácie v zmysle zákona
 • dohľad nad dodržiavaním zákona v priebehu trestného konania
 • vyhodnotenie priebehu trestného konania a získaných dôkazov
 • pomoc pri spísaní odvolania voči rozhodnutiu policajta, návrhy na doplnenie vyšetrovania

 

Poistné udalosti

 • preverovanie skutočností súvisiacich so životným poistením
 • preverenie skutočností súvisiacich s neživotným poistením
 

CENA DETEKTÍVNYCH SLUŽIEB

Každý detektívny prípad sa naceňuje individuálne.

Práca jedného detektíva nad rámec dohodnutých služieb 15 eur / hod. s DPH

Zaujala Vás naša ponuka?

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách alebo si vyžiadať cenovú ponuku? Napíšte nám a my Vám do 30 min. odpovieme.

Napíšte nám

Vyjadrenia našich zákazníkov

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4