Blog

Súkromná bezpečnostná služba, prečo a ako vznikla?

Každý človek potrebuje na to, aby mohol žiť šťastný život pocit bezpečia, cítiť sa chránený a mimo nebezpečenstva. Asi málokto z nás by bol schopný žiť v neustálom strachu a strese.

Podľa amerického psychológa Abraháma Maslowa je jednou zo základných ľudských potrieb potreba bezpečia. Bezpečnosť možno vo všeobecnosti definovať ako stav bez reálnej hrozby, ktorý umožňuje plnenie funkcií potrebných pre rozvoj človeka a spoločnosti.

Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti a poriadku v štáte je jednou z hlavných priorít každého štátu. Jeho úloha spočíva vo vytvorení vhodnej klímy pre činnosť štátu a pre bezpečný každodenný život občanov. 

Vznik súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike 

Do roku 1989 mal štát monopolné postavenie pre zabezpečenie tejto úlohy. Osobná sloboda a zavedenie osobného vlastníctva po roku 1989 prinieslo vytvorenie priestoru pre rôzne kriminálne živly a organizácie, nárast kriminality ako aj nástup viacerých dovtedy neznámych druhov trestnej činnosti.

Jednou zo základných úloh Policajného zboru bolo (je) chrániť život, bezpečnosť osôb a majetku, ale nie vždy sa túto úlohu podarilo plniť pre obmedzené materiálne a personálne zabezpečenie Policajného zboru. Vznikla tzv. všeobecná zhoda, že ten kto vlastní majetok musí si ho chrániť. Tým bol položený základný kameň pre vznik súkromných bezpečnostných služieb, čím štát stratil monopolné postavenie pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb v štáte.

Prvé súkromné bezpečnostné služby začali vznikať po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 a boli orientované na ochranu fyzických a právnických osôb, ako aj ich majetku. Táto činnosť bola spočiatku vykonávaná na základe koncesovanej živnosti v súlade so živnostenským zákonom. V roku 1997 dňa 3. decembra bol prijatý zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pričom praktická aplikácia poukázala na jeho nedostatky, preto bol tento zákon viackrát novelizovaný.

V súčasnosti na území Slovenskej republiky činnosť súkromných bezpečnostných služieb upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

V ustanovení § 1 ods. 2 tohto zákona je ustanovené, že:  

Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby“.

Sú to služby prevádzkované fyzickou alebo právnickou osobou na komerčnom základe ako výkon podnikateľskej činnosti, alebo podnikateľským subjektom pre vlastnú potrebu.

Súkromnú bezpečnostnú službu môžeme definovať ako službu vykonávanú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti a licenciou na prevádzkovanie bezpečnostnej služby k zabezpečeniu ochrany života, zdravia a majetku osôb, ako aj iných záujmov zabezpečovaných bezpečnostnou službou v súlade so zmluvou o poskytovaní bezpečnostnej služby medzi prevádzkovateľom súkromnej bezpečnostnej služby a objednávateľom (zákazníkom), alebo realizácia týchto činností pre vlastnú potrebu (tzv. vlastná ochrana).

Aké bezpečnostné služby poznáme?   

Zákon o súkromnej bezpečnosti nám v ustanovení § 2 ods. 1 vymedzuje tieto druhy bezpečnostnej služby:

a) strážna služba,
b) profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
c) detektívna služba,
d) odborná príprava a poradenstvo.

Bezpečnostné služby je možné prevádzkovať len na základe licencie ktorú udeľuje na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osobe Krajské riaditeľstvo PZ, okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorú na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osobe udeľuje Ministerstvo vnútra SR.   

Čo sú formy bezpečnostnej služby? 

V nasledujúcich ustanoveniach zákona sú uvedené tzv. formy bezpečnostnej služby, čo v preklade znamená, ako sa tá ktorá bezpečnostná služba vykonáva. 

Formy strážnej služby sú

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby, 
 • ochrana majetku a osoby pri preprave, 
 • ochrana prepravy majetku a osoby, 
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, 
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, 
 • vypracúvanie plánu ochrany, 
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Formy detektívnej služby sú 

 • hľadanie osoby, 
 • hľadanie majetku, 
 • získavanie informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, 
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, 
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, 
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. 

Formy odbornej prípravy a poradenstva sú 

 • príprava na výkon strážnej služby, 
 • príprava na výkon detektívnej služby, 
 • príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.