Blog

Preukaz odbornej spôsobilosti SBS: Čo to je a prečo ho musí mať každý SBSkár?

Zamýšľali ste sa niekedy nad otázkou čo je preukaz odbornej spôsobilosti a prečo ho pre prácu v SBS-ke potrebujem? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim na túto otázku v krátkosti odpovedať.

Pre lepšie pochopenie si to vysvetlíme na vodičskom preukaze. Predstavme si, že každí z nás by si mohol kúpiť motorové vozidlo a riadiť ho bez príslušných znalostí pravidiel cestnej premávky a potrebných zručností na vedenie vozidla.

To by asi bol na cestách riadny chaos. Dopravných nehôd a s tým spojených zranení a strát na životoch by bolo strašne veľa.

Ten, kto chce riadiť motorové vozidlo musí zvládnuť teoretické vedomosti týkajúce sa premávky na cestách a naučiť sa zručnostiam vedenia vozidla. Preto záujemcovia o vedenie vozidla musia absolvovať kurz v autoškolách, kde sa získajú teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky a praktickým zručnostiam z vedenia motorových vozidiel.

Tieto vedomosti a zručnosti musia preukázať pri skúške, pričom po jej úspešnom zvládnutí im štátny orgán vydáva doklad, ktorý ich oprávňuje viesť motorové vozidlá príslušnej skupiny, tzv. vodičský preukaz.

Obdobná situácia nastáva aj pri záujemcoch o prácu v súkromných bezpečnostných službách. Bezpečnostné služby sa v rámci svojej činnosti okrem iného podieľajú na ochrane majetku osôb, obchodných spoločností a pod. Pri výkone tejto činnosti sa často stretávajú s protiprávnymi útokmi smerujúcimi na majetok, ktorý chránia.

Aká situácia by mohla nastať, ak by pracovníci súkromných bezpečnostných služieb neboli odborne pripravení na takúto prácu?

Mohli by sa sami vystaviť nebezpečenstvu zranenia alebo trestného stíhania, pretože by sa voči osobe porušujúcej zákon nevedeli primeraným spôsobom brániť. Zákrok by viedli netakticky, neodborne a z neznalosti právnych predpisov protiprávnym spôsobom.

V praxi to znamená, že by osoba porušujúca zákon mohla spôsobiť pracovníkovi SBS zranenia. A pracovník SBS svojím neprimeraným zákrokom by osobe porušujúcej zákon mohol spôsobiť zranenia alebo neprimerane by zasiahol do osobnej slobody takejto osoby jej nezákonným obmedzením na pohybe.

Pravidlá, ktoré musí rešpektovať každý pracovník SBS

Samozrejme aj pri eliminovaní protiprávnej činnosti súkromnými bezpečnostnými službami musia platiť isté pravidlá a tie sú ustanovené v zákonoch. Súkromné bezpečnostné služby sa pri výkone činnosti riadia hlavne zákonom č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o súkromnej bezpečnosti, ktorého ustanovenia je potrebné rešpektovať pri plnení úloh v praxi, ale aj inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Preukaz odbornej spôsobilosti je nevyhnutnou podmienkou pre prácu SBSkára

Preukaz odbornej spôsobilosti je verejnou listinou, ktorý vydáva štátny orgán po úspešnom absolvovaní skúšky a splnení všeobecných náležitosti na jeho vydanie (vek, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, spoľahlivosť).

Slúži na preukazovanie odborných zdatností jej držiteľa v oblasti súkromných bezpečnostných služieb. Aby výkon tejto činnosti bol zabezpečený zákonným spôsobom, a aby protiprávne konania páchateľov neboli súkromnou bezpečnostnou službou odvracané protiprávnym konaním samotných príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, ktorí by sa mohli aj pri realizácií spoločnosti prospešnej činnosti (napr. ochrane majetku) sami vystaviť nebezpečenstvu zranenia a trestného stíhania pre neznalosť právnych predpisov.

Preto je potrebné pre budúcich príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, ako aj pre budúcich prevádzkovateľov absolvovať odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti príslušného typu, aby si na prednáškach osvojili teoretické znalosti príslušných právnych predpisov a praktické zručnosti z vykonávania zásahov, aby pri výkone svojho budúceho povolania vedeli získané vedomosti a zručnosti správne aplikovať v praxi.

Aké druhy preukazov odbornej spôsobilosti poznáme?

Zákon o súkromnej bezpečnosti v ustanovení § 20 ods. 1 rozoznáva tri druhy preukazov odbornej spôsobilosti.

  1. Preukaz typu „S" oprávňuje držiteľa u prevádzkovateľa bezpečnostnej služby vykonávať fyzickú ochranu (strážnu službu) a pátranie (detektívnu službu).
  2. Preukaz typu „P" oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo a prevádzkovať bezpečnostnú službu.
  3. Preukaz typu „CIT" oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo, cezhraničnú profesionálnu prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou a prevádzkovať bezpečnostnú službu.