Blog

Príklady nutnej obrany so zbraňou

Podmienky a spôsob vykonania nutnej obrany sú ukotvené v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z., § 25. Znalosť definície nutnej obrany tvorí 50% úspechu čo predstavuje jednu stránku problematiky a praktické zákonné použitie nutnej obrany v krízových situáciách predstavuje zvyšnú stránku problematiky.

V článku autor rozoberá praktické a právne aspekty použitia palnej zbrane pred vykonaním nutnej obrany a počas vykonania nutnej obrany pri ochrane svojej osoby a iných osôb. Právnu definíciu a jej právne aspekty autor bližšie popísal v blogu s názvom Nutná obrana v podmienkach SBS preto z tohto dôvodu sa v článku nebude autor venovať samotným právnym aspektom nutnej obrany podľa Trestného zákona. Autor článku sa zameriava na praktické príklady použitia palnej zbrane. V praxi sa dosť často stáva, že osoby, ktoré sú legálnymi držiteľmi palnej zbrane zlyhávajú pri jej praktickom a právnom použití v krízových situáciách. Majiteľ palnej zbrane nemusí ani použiť výstrel z palnej zbrane a jeho konanie môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu. To isté sa týka aj samotného použitia palnej zbrane pri ktorom ak sa vynechajú niektoré právne aspekty môže ísť o spáchanie trestného činu aj napriek tomu, že Ste legálnym držiteľom palnej zbrane. Kedy je teda použitie palnej zbrane legálne bez toho aby držiteľovi palnej zbrane pri využití nutnej obrany nehrozil z jej použitia trestnoprávny postih?

Úkony predchádzajúce použitiu palnej zbrane

Nutnú obranu môžete využiť nielen na vlastnú ochranu ale aj na ochranu iných osôb. Ak Ste svedkom páchania trestného činu a vzhľadom na prevládajúce okolnosti Ste sa rozhodli zakročiť v rámci nutnej obrany je potrebné najskôr páchateľa vyzvať aby upustil od protiprávneho konania. Obsah výzvy je na zváženie zakročujúcej osoby. Výzva môže byť v znení napr.: "upustite od protiprávneho konania lebo použijem zbraň". Výzva je potrebná aby sa predchádzalo horším následkom. Môže sa stať, že páchateľ výzvu nemusí počuť, má zlý sluch alebo v tom horšom prípade je hluchý. V prípade, že páchateľ výzve nevyhovie z akýchkoľvek spomenutých dôvodov tak zakročujúca osoba je oprávnená použiť varovný výstrel do vzduchu. Od varovného výstrelu sa môže upustiť ak vec neznesie odklad napr.: páchateľ po výzve zakročujúcej osoby za krátky čas zaútočí na zakročujúcu osobu alebo samotným varovným výstrelom by mohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví iných osôb prípadne v uzavretých priestoroch. 

Po zhodnotení predošlých spomenutých aspektov zakročujúca osoba zhodnocuje akým spôsobom použije zbraň. Zakročujúca osoba musí pri zákroku totiž brať do úvahy nielen okolnosti danej situácie ale musí dbať na svoju ochranu, ochranu inej osoby a minimalizáciu následkov nutnej obrany voči páchateľovi. Zakročujúca osoba môže palnú zbraň použiť len dvoma spôsobmi:

  1. úderom palnej zbrane (ústim hlavne alebo rukoväťou) alebo
  2. výstrelom z palnej zbrane.

Po použití palnej zbrane výstrelom zakročujúcou osobou voči páchateľovi, zakročujúca osoba je povinná na základe prevládajúcich okolností poskytnúť páchateľovi prvú pomoc. V opačnom prípade by sa zakročujúca osoba vystavovala trestnoprávnemu postihu za neposkytnutie prvej pomoci. Prvú pomoc nemusíte poskytnúť páchateľovi v prípade, že prevládajúca situácia je pre Vás stále nebezpečná na živote alebo zdraví napr.: Váš zákrok bol vykonaný voči viacerým osobám, jednu osobu Ste postrelili a ostatné osoby sa i naďalej nachádzajú v priestore a predstavujú pre Vás riziko ublížením na zdraví alebo na živote. V prípade, že sa Vám páchateľ dobrovoľne vzdáva alebo Ste ho omráčili resp. mu znemožnili jeho útek použitím úderu zbraňou, Ste oprávnený podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. § 85 zadržať a obmedziť osobnú slobodu podozrivej osoby do príchodu polície. Ohlásenie obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby polícií sa zo strany zakročujúcej osoby musí uskutočniť v čo najkratšom možnom čase. V prípade, že by sa zakročujúca osoba rozhodla zadržanú podozrivú osobu obmedziť na slobode viac ako je to prípustné, dopúšťa sa trestného činu obmedzenia osobnej slobody. Z obrancu sa stáva páchateľ. 

Príklady nutnej obrany za použitia palnej zbrane

Príklad č. 1

Počas cesty lesom osoba A počuje ženský hlas volať o pomoc. Osoba A ide za hlasom volajúcej ženy a za krátky čas nájde miesto odkiaľ žena volala. Na danom mieste nájde ženu, ktorú znásilňuje osoba B. 

Riešenie č. 1:

Osoba A vyzve osobu B aby upustila od protiprávneho konania ináč použije zbraň. Osoba B z nejasného dôvodu nepočuje výzvu osoby A a v trestnej činnosti pokračuje. Osoba A vytiahne palnú zbraň a použije varovný výstrel do vzduchu. Osoba B je neozbrojená, zdvihne sa a utečie. Osoba A v tomto prípade nemôže použiť voči osobe B výstrel z palnej zbrane pretože osoba B upustila od protiprávneho konania, je neozbrojená a už neohrozuje ani obeť ani osobu A. Osoba A môže v uvedenom prípade poskytnúť pomoc žene (obeti) alebo dobehnúť osobu B a obmedziť ju na osobnej slobode do príchodu polície. Palnú zbraň však osoba A nemôže použiť.

Riešenie č. 2:

Osoba B nereaguje na výzvu ani na varovný výstrel osoby A. Osoba A vzhľadom na okolnosti sa rozhodla použiť úder palnou zbraňou čím omráčila osobu B a potom ju spútala a obmedzila ju tak na osobnej slobode. Následne po obmedzení osobnej slobody osoby B, osoba A musí privolať políciu.

Príklad č. 2

Počas dopravnej premávky dôjde k takmer zrážke dvoch vozidiel. Osoba A vyjde z vozidla a v stave hnevu s neznámym predmetom v ruke pristupuje k osobe B, ktorá sa nachádza pri svojom vozidle.

Riešenie:

Osoba B použije na svoju obranu palnú zbraň tým, že ju vytiahne z puzdra a namieri ňou na približujúcu sa osobu A pretože z prejavov osoby A je evidentné, že k útoku dôjde, v tomto prípade útok hrozí. Osoba B nepoužije výzvu ani varovný výstrel pretože vec nezniesla odklad a okolnosti prípadu sa udiali rýchlo. Osoba A sa ukľudni a stiahne sa. Osoba B po incidente nahlási použitie zbrane na polícií. Ak by to nespravila tak by sa v niektorých osobitných prípadoch mohla vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti vyhrážania.

Príklad č. 3

V obchodných priestor osoba A stiahne z pleca ženy kabelku s cennosťami a uteká s ňou na neznáme miesto. V blízkosti sa nachádza osoba B, ktorá sa rozhodne zakročiť.

Riešenie:

Osoba B nemôže použiť palnú zbraň voči osobe A pretože osoba A nikoho neohrozuje. Osoba B sa však môže rozbehnúť za osobou A a obmedziť ju na osobnej slobode použitím hmatov a chvatov.

Príklad č. 4

V parku sa nachádza väčšie množstvo ľudí so svojimi deťmi a iní sa len tak prechádzajú. K dieťaťu osoby A sa priblíži pes osoby B bez náhubku a vôdzky.  Osoba A túto situáciu vyhodnotí ako nebezpečnú a vystrelí po psovi, ktorého vážne zraní resp. zabije. To však nenechá osobu B nečinnú.

Riešenie:

Osoba A použila výstrel z palnej zbrane po psovi oprávnene lebo sa jednalo o domnelú obranu na ochranu svojho dieťaťa. Avšak majiteľ psa osoba B počínanie osoby A nenechal len tak a rozhodol sa svoj majetok (psa) chrániť a zaútočí na osobu A. Osoba A použije na svoju obranu palnú zbraň voči osobe B oprávnene. V prípade osoby B sa už nejednalo o nutnú obranu pretože nutnú obranu vykonala osoba A voči psovi.

Príklad č. 5

Osoba A sa prechádza po ulici a natrafí na osobu B so psom. Osoba B má nevybavené účty s osobou A a začne na osobu A huckať psa, ktorého napokon pustí.

Riešenie:

Osoba A môže použiť palnú zbraň voči psovi avšak už nie voči osobe B pretože po eliminovaní útoku zo strany psa, osoba B nevykonala voči osobe A žiadny útok.

Príklad č. 6

Osoba A prechádza cez nebezpečnú štvrť v meste. K osobe A pristúpi s nožom osoba B, ktorá si pýta od osoby A peniaze.

Riešenie:

Osoba A vynechá výzvu a varovný výstrel do vzduchu a palnú zbraň použije rovno na svoju ochranu. Osoba B sa zľakne a pusti z ruky nôž. Osoba A už nemôže použiť voči osobe B palnú zbraň výstrelom pretože osoba B už neohrozuje osobu A. Osoba A v tomto prípade môže za pomoci palnej zbrane obmedziť osobnú slobodu osoby B a použitie palnej zbrane nahlási polícií.

Príklad č. 7

Do kancelárie osoby A príde nahnevaná tehotná osoba B (prípadne osoba vo veku 10 rokov) s úmyslom osobe A spôsobiť ujmu na zdraví s predmetom, ktorý má pri sebe.

Riešenie č. 1:

Osoba A nemôže voči osobe B použiť výstrel palnou zbraňou pretože vzhľadom na povahu okolností (tehotná žena alebo 10 ročná osoba) je nepravdepodobné, že by tieto osoby B spôsobili osobe A ujmu na živote a zdraví vzhľadom na telesnú stavbu týchto osôb resp. silu, ktorou by viedli útok voči osobe A. Obrana by bola v tomto prípade neprimeraná pretože osoba A môže na zabránenie útoku použiť úder palnou zbraňou alebo úder rukou  a zabráni tak horšiemu následku obrany zo strany osoby A.

Riešenie č. 2:

Ak však do miestnosti osoby A vojde osoba B, ktorá je fyzicky zdatná, prípadne sa o nej vie, že ovláda bojové umenia, osoba A môže použiť palnú zbraň výstrelom. Pri osobe B, osoba A oprávnene použila výstrel z palnej zbrane pretože ak by sa osoba A bránila len hmatmi, kopmi či údermi, tak je vysoko pravdepodobné, že by to na osobu B nezapôsobilo a osoba A by sa vystavila reálnemu riziku ohrozenia svojho života a zdravia.