Blog

Nutná obrana v podmienkach SBS

Pracovník SBS pri plnení svojich pracovných povinností musí vedieť za akých okolností je jeho zákrok voči páchateľovi zákonný a za akých okolností je naopak jeho zákrok voči páchateľovi už trestným činom. Vykonanie obrany pracovníkom SBS v medziach trestného zákona sa nazýva NUTNOU OBRANOU. 

Obrana seba, iných osôb v chránenom priestore a majetku, ktorý chráni zamestnanec SBS voči útoku páchateľa je samozrejmosťou. V konečnom dôsledku to vyplýva z povahy samotného zamestnania bezpečnostného pracovníka SBS. Avšak za istých okolností sa už nemusí jednať o obranu ale o neprimeranú obranu, ktorá je už trestná. Obrana ako taká je vždy spojená s porušením Trestného zákona. Kedy sa však jedná o porušenie Trestného zákona a kedy nie? To všetko si vysvetlíme na NUTNEJ OBRANE podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.      

Aby sme mali z čoho vychádzať musíme si na úvod zopakovať znenie § 25 Trestného zákona:

"Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom, nie je trestným činom." 

V skratke povedané, môžete spáchať trestný čin za istých okolností, ktorého spáchanie je beztrestné. Takéto konanie sa týka nutnej obrany. Ibaže nie je to až také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Aby sme pochopili kedy sa skutočne jedná o nutnú obranu a kedy nie, musíme si znenie nutnej obrany rozobrať slovo po slove.

Čin inak trestný 

Skutky, ktoré sú popísané v Trestnom zákone sú trestnými činmi, skutky, ktoré nie sú v Trestnom zákone popísané nie sú trestnými činmi. Tu však zákonodarca použil slovné spojenie "čin inak trestný" čo znamená, že ak by sa nejednalo o nutnú obranu tak spáchaný skutok by bol trestným činom. Zjednodušene povedané za iných okolností by sa jednalo o trestný čin ale v prípade nutnej obrany sa nejedná o trestný čin. Ako príklad si môžeme uviesť keď pracovník SBS páchateľovi pri ochrane života, zdravia a majetku spôsobí ublíženie na zdraví tým, že mu napr. zlomil nos. Za iných okolností a to hlavne ak by sa nejednalo o obranu, by sa pracovník SBS dopustil spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví, ibaže k ublíženiu na zdraví páchateľa zo strany pracovníka SBS došlo pri ochrane života, zdravia a majetku a to vylučuje trestnosť spáchania trestného činu ublíženia na zdraví. Pracovník SBS v tomto prípade konal zákonným spôsobom.

Ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok 

Aby sa jednalo o nutnú obranu, ktorá je beztrestná v prípade nášho pracovníka SBS, ktorý páchateľovi zlomil nos, musí pracovník SBS využiť nutnú obranu len vtedy ak útok zo strany páchateľa hrozí alebo trvá. Pri hrozbe útokom ešte nedochádza k fyzickému napadnutiu pracovníka SBS páchateľom avšak všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že pokiaľ pracovník SBS nezakročí včas a v predstihu, páchateľ spácha trestný čin.  Ako príklad si môžeme uviesť keď útočník či už so zbraňou alebo bez zbrane sa vyhráža osobe, ktorú chráni pracovník SBS, páchateľ nemusí mať v ruke zbraň na to aby niekoho napadol, môže ísť o fyzické napadnutie rukami alebo nohami, páchateľ sa nápadne blíži k osobe, ktorú pracovník SBS chráni. Zatiaľ nedošlo k útoku zo strany páchateľa, existujú len náznaky, ktoré predchádzajú útoku, ale pokiaľ pracovník SBS nevykoná zákrok v tomto momente tak k útoku zo strany páchateľa dôjde a to môže mať závažnejšie následky. Už v tomto štádiu môže pracovník SBS vykonať zákrok v zmysle nutnej obrany. Trvajúcim útokom sa myslí fyzické napádanie osoby, ktorú pracovník SBS chráni prípadne napádanie pracovníka SBS a toto fyzické napádanie zo strany páchateľa pokračuje. Pracovník SBS v uvedenom prípade taktiež môže v rámci nutnej obrany chrániť osobu, ktorú má za úlohu chrániť ale aj seba pretože útok zo strany útočníka na osobnú integritu napadnutej osoby trvá. Pri obrane však pracovník SBS zlomí páchateľovi nos. Z doposiaľ vysvetleného výkladu nutnej obrany nie je ešte jednoznačné či pracovník SBS zlomil nos páchateľovi v rámci nutnej obrany. V uvedenom prípade sa stále pohybujeme na hranici trestnosti a beztrestnosti spôsobu vykonania nutnej obrany pracovníka SBS, ktorý útočníkovi zlomil nos. Pokiaľ útok stále pretrváva, jeho intenzita je rovnaká alebo sa zvyšuje, prípadne chránenej osobe alebo pracovníkovi SBS hrozia následky z útoku páchateľa a celkové okolnosti prípadu si vyžiadali zo strany pracovníka SBS zlomenie páchateľovho nosa na to aby tento útok zo strany páchateľa bol zastavený a zamedzilo by sa tým závažnejším škodám tak vykonanie obrany zo strany pracovníka SBS bolo v rámci nutnej obrany. Avšak ak útok zo strany páchateľa už netrval a pracovník SBS aj napriek tomu pokračoval v obrane následkom čoho páchateľovi zlomil nos už nebude pracovník SBS konať v rámci nutnej obrany. V tomto prípade sa už jedná o ublíženie na zdraví.    

Na záujem chránený trestným zákonom

Trestný zákon chráni tri hodnoty: život, zdravie a majetok, z čoho vyplýva, že práve tieto tri hodnoty predstavujú záujem chránený trestným zákonom. Vlámaním sa páchateľa do objektu chráneného pracovníkom SBS dochádza k spáchaniu dvoch trestných činov a to k poškodeniu majetku a k vlámaniu. A práve tento majetok je záujmom, ktorý chráni Trestný zákon. 

Nie je trestným činom

Ak sa v rámci obrany bude pracovník SBS držať v ustanoveniach popísaných vyššie, nebude sa jednať protiprávnosť činu teda o spáchanie trestného činu zo strany pracovníka SBS. Všetky skutky majúce črty protiprávnosti, ktorých sa dopustil pracovník SBS pri obrane chránených hodnôt v popísaných ustanoveniach nutnej obrany nie je trestným činom.