Blog

Zbraň. Čo sa rozumie pod pojmom zbraň?

Pojem zbraň je v slovenskej legislatíve ukotvený v dvoch zákonoch, v Trestnom zákone a Zákone o zbraniach a strelive pričom každý z týchto zákonov vysvetľuje pojem "zbraň" iným spôsobom.

V uvedenom článku autor popíše rozdiely významu pojmu "zbraň" z pohľadu trestného práva (Trestný zákon) a z pohľadu správneho práva (Zákon o strelných zbraniach a strelive). Pojem zbraň je vysvetlený v Trestnom zákone 300/2005, § 122, ods. 3 a slúži na určenie trestnoprávnej zodpovednosti osoby, zatiaľ čo pojem zbraň z pohľadu Zákona o zbraniach a strelive č. 190/2003, § 2, ods. 1, písm. a) vysvetľuje význam pojmu zbraň jednoznačnejšie a bližšie špecifikuje čo sa pod pojmom zbraň rozumie.  

"Akékoľvek použitie zbrane má blízko k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti osoby, ktorá ju použila"       

Trestný zákon

Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., § 122, ods. 3 sa zbraňou rozumie, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.  

Zjednodušene povedané, zbraňou môže byť aj vankúš, ktorým sa dá udusiť osoba, dokonca aj ihla či tuha od pera, ktorou sa dá poškodiť napr. oko. Na prvý pohľad sú to predmety, ktoré by bežnému človeku nepripadali, že by mohli byť zbraňou avšak ich použitie voči inej osobe môže mať dopad na ich zdravie alebo život, práve na tie hodnoty, ktoré chráni Trestný zákon. Už len samotným použitím spomenutých predmetov na spáchanie trestného činu sa podľa Trestného zákona napĺňa význam pojmu zbraň.

Zákon o strelných zbraniach a strelive 

Podľa Zákona o zbraniach a strelive č. 190/2003, § 2, ods. 1, písm. a), b), c) sa zbraňou rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane. 

Hlavnou časťou zbrane sú hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.

Súčasťou zbrane je prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane.

Replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou.

Napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou.

Oproti Trestnému zákonu, Zákon o zbraniach a strelive užšie a podrobnejšie definuje čo sa myslí pod pojmom zbraň. Podrobnejší rozpis chápania pojmu zbraň podľa Zákona o zbraniach a strelive je taktiež popísaný v § 4, § 5, § 6 a § 7 v ktorých je zadefinovaná bližšia špecifikácia danej zbrane, resp.: rozdelenia zbraní.

Zhoda a odlišnosti pojmu "zbraň" v Trestnom zákone a Zákone o zbraniach a strelive

Keďže Trestný zákon chráni život, zdravie a majetok a tieto tri hodnoty je možné ohroziť resp. narušiť akýmkoľvek predmetom tak bolo potrebné v trestnom zákone zakomponovať pojem "zbraň" ako každú vec... V trestnom zákone nie je dôležité o akú vec sa jedná, doslova to môže byť každá vec, ktorá ohrozuje resp. narušuje záujem chránený Trestným zákonom. V tomto poňatí Trestný zákon zahrňuje medzi zbrane aj zbrane, ktoré sú spomenuté v Zákone o zbraniach strelive. Trestný zákon však rieši predmet ako zbraň jedine vtedy keď dochádza k porušovaniu Trestného zákona. Do času porušenia záujmu chráneného trestným zákonom sa jedná len o vec.

Zákon o zbraniach a strelive ustanovuje podmienky legálnej držby zbraní popísaných v zákone. Osoba, ktorá má v nelegálnej držbe zbraň popísanú v Zákone o zbraniach a strelive sa dopúšťa trestného činu nedovoleného ozbrojovania čo už má priamy súvis s Trestným zákonom. I keď osoba je legálnym držiteľom zbrane podľa Zákona o zbraniach a strelive neznamená to, že sa s touto zbraňou nemôže dopustiť trestného činu. O trestný čin by v danom prípade išlo vtedy ak by zbraň, ktorej je osoba legálnym držiteľom podľa Zákona o zbraniach strelive použila na spáchanie trestného činu alebo by sa so zbraňou dopustila neprimeranej obrany.

Osobitnú kategóriu tvoria chladné zbrane akými sú nože, dýky, mačety, meče a pod., ktorých zákon nezakazuje pri sebe nosiť a môže ich mať a vlastniť každá osoba. Avšak ak osoba dotyčnou zbraňou poruší záujem chránený trestným zákonom (napr.: ublíži inej osobe na zdraví alebo ho usmrtí) dopúšťa sa trestného činu. Z pohľadu legislatívy chladné zbrane patria medzi zbrane, o ktorých pojednáva Trestný zákon.