Blog

Detektívna služba a preverenie jej serióznosti

Predtým ako si klient objedná detektívne služby od detektívnej kancelárie stojí za to si preveriť serióznosť a kvality danej detektívnej služby a uistiť sa tak o tom, že získané informácie nebudú zneužité resp. speňažené druhou stranou. Tento proces preverovania musí prebehnúť pred samotným poskytovaním detektívnych služieb, v opačnom prípade preverenie nemá preventívnu funkciu. 

Jedným z hlavných dôvodov prečo si ľudia najímajú služby detektívnej kancelárie je znalosť pátracej práce, ktorá častokrát vychádza z policajnej práce vrátane mnohých vylepšení. Detektívna práca je veľmi úzko špecifická práca so širokým rozhľadom nielen v oblasti práva a taktiky ale aj techniky. Avšak tak ako aj v iných podnikateľských odvetviach aj v súkromnej bezpečnosti sa nájdu subjekty, ktoré zneužívajú získane informácie resp. ich speňažia u protistrany. Článok je určený pre budúcich klientov detektívnych služieb pričom je taktiež zameraný na poukázanie na dostupné možnosti preverenia si detektívnej služby.    

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Prvou a tou najdôležitejšou listinou na to aby detektívna kancelária mohla poskytovať detektívne služby je získanie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby, ktorú vydáva útvar polície v mieste sídla. Bez licencie na prevádzkovanie detektívnej služby sa výsledky získané počas pátrania nedajú oficiálne použiť a nie je ich možné využiť ani v súdnom konaní na súde. Každá seriózna detektívna kancelária má na svojich webových stránkach zverejnenú licenciu na prevádzkovanie detektívnych služieb, ak ju nemá zverejnenú tak si ju vyžiadajte, pre prevádzkovateľa detektívnej kancelárie by nemal byť problém Vám zaslať kópiu licencie. Na licencií si všímajte hlavne dátum platnosti licencie. V inom prípade si môžete preveriť platnosť licencie na prevádzkovanie detektívnej služby na webových stránkach Ministerstva vnútra SR. Po zadaní IČO firmy sa Vám zobrazí tabuľka s údajmi firmy a platnými licenciami.

Fakturačné údaje

Firma prevádzkujúca detektívne služby je povinná na svojom webovom sídle zverejniť fakturačné údaje, ktoré sa musia zhodovať s fakturačnými údajmi v obchodnom registri. Sídlo firmy v obchodnom registri sa musí zhodovať so sídlom firmy uvedenej na licencií na prevádzkovanie detektívnej služby. Nezhoda týchto údajov poukazuje na možné zatajovanie sa detektívnej služby pri vzniku problémov medzi klientom a detektívnou službou.  

Zmluva

Pokiaľ Vám detektívna kancelária pred realizáciou detektívneho prípadu neposkytne zmluvu na podpis, tak si na to dávajte veľký pozor, zákazník by mal spozornieť. Neuzavretie zmluvy s detektívnou kanceláriou znamená veľké riziko pre klienta v podobe úniku informácií pre protistranu alebo speňaženie informácií detektívnou službou u protistrany. Detektívne služby, ktoré Vám neponúknu z vlastnej iniciatívy zmluvu na podpis sú vysoko rizikové detektívne služby najmä pri riešení problémov medzi detektívnou službou a klientom. Je to veľké riziko práve pre klienta a to v podobe úniku informácií, ktorých únik nie je žiadnym spôsobom ošetrený resp. penalizovaný. Zmluva musí byť predovšetkým vyvážená pre obe strany. Pokiaľ je v zmluve veľa obmedzení na strane klienta a naopak viac výhod na strane detektívnej služby tak už len tento fakt poukazuje na bočné úmysly detektívnej služby v prípade riešenia konfliktov. V zmluve musia byť ukotvené hlavne sankcie resp. postihy pre detektívnu službu v prípade úniku informácií. Zmluva spísaná na 2-3 strany nemôže garantovať vaše práva v plnej miere vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi klientom a detektívnou službou. V krajných prípadoch ak klient nemá podpísanú zmluvu s detektívnou službou a pri poskytovaní detektívnych služieb dôjde zo strana detektívne služby k odhaleniu tak to môže mať právne dôsledky aj pre klienta detektívnej služby v podobe spolupáchateľstva pri páchaní trestnej činnosti. Naopak, podpísaním zmluvy s detektívnou službou si klient detektívnej služby zabezpečuje "právnu zhodu" s vykonanými službami.  

Recenzie

Recenzie na internete ako je na napr. na googli či na Azet sú vierohodným identifikátorom spoľahlivosti a serióznosti detektívnej služby. Klienti detektívnej služby sa väčšinou rozhodujú buď medzi dobrou alebo zlou recenziou, medzi tým sa klienti rozhodujú veľmi zriedka. Môže sa stať či už z dôvodu konkurenčného boja medzi detektívnymi službami alebo z dôvodu odhalenia osoby po ktorej išla detektívna služba, že dotyčná detektívna služba môže dostať zlú recenziu. V tomto prípade by však mala byť zverejnená aj reakcia detektívnej služby na zlú recenziu. Pochopiteľné je to, že keď sa negatívne recenzie opakujú v tej istej veci viackrát tak to treba brať vážne a poobzerať sa po inej detektívnej službe. 

Komunikácia

Komunikácia medzi klientom a prevádzkovateľom detektívnej služby Vám už od začiatku poukazuje na to či má význam ísť s dotyčnou detektívnou kanceláriou do obchodného vzťahu alebo nie. Nezdvíhanie telefonátov alebo nezavolanie späť na zmeškaný telefonát od zákazníka Vám vopred napovie, že v prípade akýchkoľvek problémov budete mať problém tento problém odkomunikovať. Komunikácia medzi detektívnou službou a klientom by mala byť zachytená v takej podobe, ktoré je nespochybniteľná pre prípad riešenia konfliktov. Výmena informácií medzi detektívnou službou a klientom prostredníctvom šifrovacích aplikácií bez jednoznačnej identifikácie detektívnej služby vedie k riziku prerušenia komunikácie a neriešenia problémov.  Detektív by mal byť dostupný pre svojho klienta tak povediac vždy, a ak to nie je možné tak detektívna kancelária vyčlení svojmu klientovi čas počas ktorého bude klientovi dostupná. Stará známa fráza "to nebude problém" Vám už dopredu má naznačovať, že detektívna kancelária nemá tak dobre premyslený postup pátrania. Správna detektívna kancelária Vám rozoberie nielen svoje možnosti ale aj veci s ktorými budú problémy resp. ich nebude možné realizovať. Jednoducho povedané, serióznosť detektívnej kancelárie sa meria tým čo je v jej možnostiach a čo nie je v jej možnostiach a v schopnosti to odkomunikovať so zákazníkom.     

Certifikáty a licencie

Certifikáty prípadne ďalšie licencie ako je napr. ISO, certifikát o priemyselnej bezpečnosti alebo Osvedčenie národného bezpečnostného úradu len zvyšujú dôveryhodnosť detektívnej služby.

Skúsenosti

Veľmi dôležitým faktorom poskytovania kvalitných detektívnych služieb sú práve skúsenosti, ktoré určujú či detektívny prípad pôjde podľa stanoveného plánu alebo sa bude naťahovať čas. Avšak ani skúsenosti nezaručia detektívnej kancelárií hladký priebeh riešenia detektívneho prípadu. Skúsenosti detektívnej kancelárie majú za úlohu ľahšie a efektívnejšie riešiť detektívny prípad. Všeobecne panuje názor, že bývalí policajti sú skúsení pre prácu detektíva avšak nie je tomu celkom tak. Policajt v hliadke alebo v administratíve nie je v pátracej činnosti so skúsenosťami rovnocenný policajtovi z kriminálky alebo priamo z oddelenia pátrania. Pýtajte sa na pôsobnosť detektíva pred tým ako začal pôsobiť ako detektív. Ak Vám povie, že pôsobil ako policajt tak sa ho spýtajte na oddelenie jeho pôsobnosti a na mená jeho nadriadených. Informujte sa o počte zrealizovaných detektívnych prípadov za predošlý rok. Pokiaľ sa jedná len o jedného detektíva tak v priemere by mal zvládnuť za rok od 25 do 40 detektívnych prípadov. Ak Vám detektív bude tvrdiť, že ročne vyrieši napr. 70 detektívnych prípadov tak klame, pretože takýto detektív by bez prestávky počas celého roka musel robiť v priemere na každý jeden detektívny prípad 5 dní. Pri každom detektívnom prípade sa musí rátať aj s časovou rezervou pre prípad nepredvídateľných negatívnych okolností ako je napr. porucha techniky.

Máte záujem o detektívne služby? Sme seriózna detektívna kancelária pôsobiaca po celom Slovensku aj mimo hraníc Slovenska, ktorá rieši prípady rôzneho charakteru, zákazníkovi sme k dispozícií na telefóne a e-pošte 24hod./7 dní v týždni. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom uvedených kontaktov (pozrieť tu).