Blog

Každý budúci pracovník SBS by mal poznať, čo je to bezúhonnosť

Slovo bezúhonnosť je v dnešnej dobe často skloňovaným pojmom. Bezúhonnosť človeka sa vyžaduje napríklad pri prevádzkovaní živnosti, vydaní zbrojného preukazu, prijatí do zamestnania a pod. Čo vlastne slovo bezúhonnosť znamená?

V slovníku cudzích slov je bezúhonnosť definovaná ako čestnosť, férovosť, poctivosť, mravná zachovalosť.  

Podľa vyššie uvedenej definície možno povedať, že za osobu bezúhonnú považujeme fyzickú osobu, ktorá vedie riadny život, plní si svoje zákonné povinnosti, nepácha priestupky ani trestné činy, nebola v minulosti potrestaná za trestný čin ani priestupok. 

Keďže prevádzkovatelia a zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb sa pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby ako aj zamestnanci pri výkone fyzickej ochrany a pátrania podieľajú na ochrane majetku, prichádzajú do styku s dôvernými informáciami, prirodzene sa u nich predpokladá, že budú pri výkone podnikateľskej činnosti či zamestnania čestní a poctiví. 

Asi málokto z nás by zveril ochranu svojho súkromného majetku, človeku u ktorého je možné predpokladať, že nebude túto činnosť vykonávať čestne a poctivo, že má sklony k páchaniu protiprávnej činnosti. Uvádzané predpoklady čestnosti a poctivosti na výkon činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti pre prevádzkovateľov a pre zamestnancov bezpečnostných služieb boli ustanovené v zákone o súkromnej bezpečnosti v ustanovení o bezúhonnosti, aby sa vylúčila možnosť prevádzkovania bezpečnostnej služby osobami s kriminálnou minulosťou, a aby sa zabránilo zamestnávaniu osôb v spoločnostiach prevádzkujúcich súkromné bezpečnostné služby osobami, ktoré boli v minulosti potrestané za spáchanie trestného činu či priestupku. 

Spĺňate podmienky bezúhonnosti pre prácu v SBS? 

Iste by nebolo spravodlivé, aby do tejto kategórie osôb patrili všetci, ktorí boli potrestaní za spáchanie akéhokoľvek trestného činu. Každému z nás sa môže stať, že sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu a bude voči nemu vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za nedbanlivostné konanie samo o sebe bez splnenia ďalších okolností nemôže viesť k vyvodeniu záveru, že takáto osoba nie je čestná, poctivá, a teda bezúhonná.

Zákonodarca podmienky bezúhonnosti vymedzil v zákone o súkromnej bezpečnosti negatívne, teda uvádza kto bezúhonný nie je v ustanovení § 13 takto:  

(1) Za osobu bezúhonnú sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený

a) za úmyselný trestný čin

Je to osoba, ktorá svojím konaním naplnila všetky znaky skutkovej podstaty príslušného úmyselného trestného činu a bola za takého konanie právoplatne odsúdená. V praxi sa bude jednať najzávažnejšie konania smerujúce napr. proti majetku, životu a zdraviu a iné. Napríklad úmyselné ublíženia na zdraví, rôzne podvodné konania, krádeže atď.

b) za iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.  

V praxi sa bude jednať o nedbanlivostné konania, napr. nedbanlivostné ublíženia na zdraví, príp. usmrtenie iného pri dopravnej nehode, zanedbania povinnej výživy z nedbanlivosti atď., ak bude takáto osoba odsúdená k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov. Pri tomto ustanovení nebude podstatné či takáto osoba skutočne aj trest v tejto dĺžke vykonala, podstatné je, že bola k takémuto trestu odsúdená.

(2) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ani ten, komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa tohto zákona alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona, do skončenia výkonu zákazu činnosti.

V praxi sa bude jednať o konania za ktoré osobe súd uloží trest zákazu činnosti podnikať v oblasti súkromnej bezpečnosti, alebo pracovať v oblasti súkromných bezpečnostných služieb z dôvodu spáchania trestného činu, ktorý súvisí s výkonom tejto činnosti.

Napríklad:

Osoba ktorá vykonáva fyzickú ochranu objektu sa v tomto objekte sama dopustí trestného činu krádeže, alebo pri výkone fyzickej ochrany bezdôvodne inému  spôsobí ublíženie na zdraví, kvalifikované ako trestný čin. Súd takejto osobe okrem trestu napr. odňatia slobody, uloží aj trest zákazu činnosti pracovať v súkromnej bezpečnostnej službe na určité obdobie.

Alebo kontrolnou činnosťou orgánov vykonávajúcich dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o súkromnej bezpečnosti budú zistené porušenia zákona o súkromnej bezpečnosti, kvalifikované ako priestupok a v tejto súvislosti bude osobe uložený zákaz vykonávania činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Napríklad:

Osoba poverená výkonom pátrania (detektívna služba) pre získanie vyššej dôvery u osôb od ktorých získava informácie sa opakovane vydáva za policajta, čím sa dopúšťa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti. Za takéto konanie môže byť uložený zákaz činnosti vykonávať prácu v súkromných bezpečnostných službách až na dobu piatich rokov.

V minulosti som sa dopustil protiprávneho konania. Spĺňam dnes podmienku bezúhonnosti?

Každý z nás má právo na omyl a nebolo by spravodlivé, aby takého zákonné obmedzenia platili do nekonečna a osoba, ktorá sa v živote „pošmykla" by sa už nikdy nemohla zamestnať v súkromnej bezpečnostnej službe, alebo by súkromnú bezpečnostnú službu nemohla prevádzkovať. 

Zákon o súkromnej bezpečnosti nám preto v ustanovení o bezúhonnosti upravuje podmienky, kedy v prípade, že sa dopustila protiprávneho konania, podmienku bezúhonnosti spĺňať bude. Prvá podmienka je uvedená v prvej vete ustanovenia § 13:

„..... okrem osoby, na ktorú sa hľadí akoby nebola odsúdená ......".

Viď. príklad z odpisu z registra trestov

V prípade odsúdenia za trestný čin existuje inštitút tzv. zahladenia odsúdenia. Súd na základe žiadosti po splnení zákonných podmienok vydaním uznesenia vysloví záver, že na takúto osobu sa ďalej hľadí akoby nebola odsúdená. Od momentu nadobudnutia právoplatnosti takéhoto uznesenia sa na takúto osobu hľadí akoby nebola odsúdená, teda od tohto momentu je bezúhonná.   

Druhá podmienka je uvedená v poslednej vete ustanovenia § 13 ods. 2:

„...... do skončenia zákazu činnosti ......".

V prípade uloženia zákazu činnosti súdom alebo správnym orgánom sa osoba bezúhonnou stáva uplynutím času, na ktorý bol zákaz činnosti uložený. 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov (pozor nie výpisom) nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti ustanovený v § 13 ods. 2 zákona o SBS. 

Odpis z registra trestov je možné od 1.11.2015 vybaviť na pobočkách Slovenskej pošty za poplatok 3,90 €. Okresné prokuratúry odpisy z registra trestov po tomto dátume vydávať nebudú!