Blog

Zbrojný preukaz a podmienky jeho získania

Každý kto chce legálne vlastniť palnú zbraň musí byť vlastníkom zbrojného preukazu na ktorého získanie musí spĺňať podmienky, ktoré sú uvedené v Zákone č. 190/2003 Z. z..

Článok je určený pre čitateľov, ktorí nie sú vlastníkmi zbrojného preukazu a majú záujem o jeho získanie a chcú sa dozvedieť čo predchádza získaniu zbrojného preukazu a aké podmienky na získanie zbrojného preukazu stanovuje legislatíva Slovenskej republiky. V článku sa najskôr dozviete o kategóriách delenia zbrojného preukazu podľa ktorých si vyberiete tú, ktorá sa vám najviac hodí s prechodom na úkony, ktoré žiadateľ o zbrojný preukaz musí spĺňať aby ho policajné oddelenie mohlo pripustiť k vykonaniu skúšky na získanie zbrojného preukazu.

Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 1. A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 2. B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 3. C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania,
 4. D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 5. E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
 6. F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely. a trajektórie.

Vydanie zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

 1. písomne požiadala o jeho vydanie,
 2. je plne spôsobilá na právne úkony,
 3. dosiahla predpísaný vek,
 4. je bezúhonná a spoľahlivá,
 5. je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 6. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 7. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 8. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Písomné požiadanie o vydanie zbrojného preukazu

Záujemca o vydanie zbrojného preukazu na predpísanom tlačive požiada na oddelení dokladov PZ v mieste svojho bydliska o vydanie zbrojného preukazu. V žiadosti žiadateľ uvádza a prikladá:

 1. osobné údaje,
 2. číslo dokladu totožnosti,
 3. skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 4. odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu,
 5. 2ks fotografií,
 6. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti,
 7. potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba o členstve ak žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu skupiny E,
 8. úradne osvedčená kópia platného poľovného lístka ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 9. úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.

Vek žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu

 1. zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21  rokov,
 2. zbrojný preukaz možno vydať osobe, ktorá dosiahla vek 18 rokov s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka,
 3. zbrojný preukaz možno vydať osobe, ktorá dosiahla vek 15 rokov s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten kto bol právoplatne odsúdený za:

úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ, trestného činu súlože medzi príbuznými, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, trestný čin proti republike, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci, trestný čin proti brannosti, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách, trestný čin proti obrane vlasti, úmyselný trestný čin vojenský, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu, trestný čin vojnový, trestný čin usmrtenia, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, trestný čin pytliactva, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice, trestný čin prevádzačstva, trestný čin vzbury väzňov, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov, trestný čin nebezpečného vyhrážania, trestný čin opilstva alebo trestný čin týrania zvierat, alebo iný trestný čin, ako bolo uvedené, ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou spáchaný násilím a hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.

Za spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten:

 1. koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené vyššie bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
 2. kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,
 3. kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
 4. kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
 5. kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku:
  1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
  2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
  3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo
  4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo
  5. kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti.

Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti.

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.

Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť:

 1. Zákona o zbraniach stelive a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
 2. osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,
 3. náuky o zbraniach a strelive a
 4. zdravotníckeho minima.

Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.

Neváhajte a prihláste sa na kurz na získanie zbrojného preukazu [prihlásiť sa tu], kvalitný lektor, reálne školiace pomôcky a desiatky spokojných absolventov kurzu sú zárukou kvalitnej prípravy na skúšky.