Blog

8 dôležitých detektívnych vlastností

Tiež Vás zaujíma akými vlastnosťami by mal disponovať detektív a na aký účel sú mu tieto vlastnosti?

Detektívna práca je veľmi špecifická vo viacerých ohľadoch. Keď detektív rieši neveru či podvody nikdy nejde o ten istý prípad. V širšom poňatí sa môže jednať o približne rovnaké postupy šetrenia v rámci jedného druhu prípadu ale v užšom poňatí detektív rieši každý prípad individuálne s využitím individuálnych prostriedkov. Na detektívnu prácu sa nehodí každý, uchádzač o túto prácu musí disponovať viacerými vlastnosťami. Realita je taká, že kvôli pár sekundám záberu alebo pár fotiek musí detektív stráviť celý deň alebo aj dni na mieste nehybne a popri tom nevzbudzovať pozornosť okolia pričom výsledok dopredu nie je istý.  

"Byť detektívom znamená neustále sa vzdelávať a zlepšovať sa, vyťažiť maximum z každej situácie a obrátiť neúspech na svoj úspech"       

1. Trpezlivosť

Trpezlivosť je jednou z najdôležitejších vlastností detektíva. Čím má detektív nižšiu trpezlivosť tým priamoúmerne s ňou klesá úspešnosť získania informácií. Vyše 90% detektívnej práce pozostáva z trpezlivosti: detektív v niektorých prípadoch musí v aute či v inom úkryte strpieť hodiny a niekedy dni len kvôli tomu aby sa presvedčil o prítomnosti hľadanej osoby. V prípade, že sa detektívovi trpezlivosť nevypláca, nemá žiadne výsledky, netreba to brať ako neúspech. Aj neúspech posúva detektíva dopredu. Ak detektív strávi bezvýsledne dni čakania na mieste pátrania po osobe, nemožno to považovať za neúspech pretože táto informácia napokon presúva detektívovu pozornosť na iné miesto pátrania a znižuje sa tak ďalšie neefektívne pokračovanie v pátraní, ktoré by sa malo investovať na ďalšie preverovanie.

2. Plánovanie

Už od momentu podpísania zmluvy s klientom, detektív v hrubých črtách plánuje spôsob, ktorým bude riešiť prípad. Detektív najskôr rieši:

  1. deň, čas a miesto príchodu
  2. spôsob preverenia totožnosti osoby po ktorej pátrania
  3. spôsob pátrania po osobe alebo informáciách
  4. vybratie vhodných technických prostriedkov na pátranie
  5. výber viacerých miest k získavaniu informácií

Aj napriek tomu, že plánovanie je dôležitou súčasťou pred samotným výkonom detektívnej služby, detektív by mal pružne reagovať na zmenu stanoveného plánu vytvorením nového plánu. Vo viac ako 50% prípadov detektív musí meniť plán a pružne reagovať na zmenu situácie.

3. Taktické myslenie 

Taktické myslenie je popri technickej zdatnosti najdôležitejšou súčasťou samotného výkonu detektívnej činnosti. Bez taktického myslenia sa informácie získavajú ťažko a ich získavanie sa len predlžuje. Taktické myslenie má najväčší zmysel keď je utajené, detektív však musí takticky myslieť aj keď sú jeho zámery odhalené. Z tohto dôvodu detektív vo vzťahu k zákazníkovi musí takticky premyslieť aké informácie mu počas detektívneho pátrania môže pustiť. Detektív musí rátať aj s únikom informácií preto je na detektívovom zvážení akú informáciu môže a akú informáciu nemôže klientovi pustiť.

Vo vzťahu k subjektu pátrania sa taktické myslenie prejavuje formou vhodného nasadenia a použitia technických prostriedkov. Je veľmi dôležité kde a kedy detektív nasadí do auta GPS tracker. Nevhodným časom na nasadenie GPS trackera je obdobie výmeny pneumatík, servisných prehliadok prípadne obdobie zimy v čase nasneženia kedy detektív po svojej aktivite zanecháva stopy. Miesto úchytu GPS trackera má vplyv na jeho odhalenie prípadne odtrhnutie vplyvom odporu vzduchu. Na uchytenie GPS trackera pri moderných vozidlách potrebuje detektív omnoho viac času nakoľko podvozky moderných vozidiel sú plastové. U starších modelov áut sa dá GPS tracker nahodiť od 5 do 10 sek. Významným faktorom je tiež zvolenie vhodného času odobratia GPS trackera, u štarších áut je totiž väčšie riziko pokazenia a následného servisu, u nových a moderných áut je veľké riziko, že bude v garáži.

Nasadenie odposluchu má význam keď samotné sledovanie osoby neprináša výsledky alebo je príliš zdĺhavé. Zásadnou a najdôležitejšou vlastnosťou odposluchov formou použitia ploštíc je ich vysoká miera utajenia. Sledovanej osobe nesmie ani náhodne napadnúť kde by mal hľadať odposluch v prípade podozrenia alebo len tak pri náhodných činnostiach. Ploštica však musí byť namontovaná na mieste s najväčšou pravdepodobnosťou rozhovoru osoby, popri tom detektív musí zhodnotiť nielen ďalšie vonkajšie a pretrvávajúce zvuky ale aj prekážky, ktoré znižujú dosah snímania mikrofónu. V prípade pretrvávajúcich iných zvukov ako je rádio sa vyhodnocovanie nahrávky niekoľkonásobne predĺži. Vyhodnocovanie zvukovej nahrávky je popri sledovaní osoby činnosťou kde sa vyžaduje veľká miera trpezlivosti pretože len malé množstvo informácií počas dlhého času sa dá reálne použiť.

4. Nenápadnosť

Nenápadný neznamená zákonite byť neviditeľný. Nenápadnosť znamená splynúť s okolím. Bývajú prípady kedy detektív musí vyjsť z úkrytu a byť v pohybe, prípadne na mieste preveriť skutočnosti čím sa vystavuje riziku odhalenia. Pokiaľ detektív vykonáva detektívnu prácu systémom "nevyčnievať z radu" a zapadne do prostredia tak ho môže vidieť osoba po ktorej pátra bez toho aby si ta osoba uvedomila, že je sledovaná. Netreba sa však zbytočne ukazovať sledovanej osobe, len v nevyhnutných prípadoch pretože detektív nikdy nevie kedy bude donútení sa opätovne ukázať sledovanej osobe.

U neznámeho človeka vždy existuje riziko, že vzbudí podozrenie aj u iných osôb, ktoré vôbec nesúvisia s detektívnym prípadom. Toto riziko je veľké najme na dedinách. Detektív preto musí obmedziť pohyb počas dňa na nevyhnutné minimum a aktivitu zvýšiť počas večerných hodín kedy je pravdepodobnosť odhalenia veľmi nízka. Počas dňa detektív zvyšuje svoju nenápadnosť napr. venčením psa, prechádzaním sa vo dvojici, zmenou oblečenia, vykonaním nákupov alebo zdržiavanie sa na miestach prirodzeného výskytu väčšieho množstva ľudí: parky, obchody atrakcie a pod. Treba sa vyhýbať stráženým miestam, miestam pod kamerami a miestam kde sa zdržiava obmedzená skupina ľudí.

5. Technické vedomosti

Detektív sa musí na 100% vyznať v technike, ktorú používa. Musí poznať jej silné aj slabé stránky a pohotovostne reagovať na vzniknuté problémy s technikou a to opravou techniky alebo jej výmenou. Pokiaľ techniku detektív nemá vyskúšanú aspoň pár týždňov v teréne tak sa ju neodporúča používať pretože čo sa môže pokaziť sa aj pokazí v najnevhodnejšom čase. Ako príklad by som uviedol technické znalosti kamier prípadne GPS trackerov. Pri kamerách je dôležitou vlastnosťou rýchlosť spustenia a zaostrenia kamery, výdrž batérie, optický zoom a nočné snímanie. Každá kamera by mala mať možnosť si pozrieť zábery hneď na mieste a reagovať tak pohotovostne v prípade zlých záberov. Veľkou výhodou je keď kamera prenáša obraz cez wifi. Pri GPS trackeroch detektív musí poznať technológiu snímania a ukladania polohy čo mu umožní poznať miesta v trase pohybu, ktoré GPS tracker z technických dôvodov nedokáže zaznamenať prípadne má výpadok GPS signálu. S GPS trackerom musí mať detektív neustále spojenie a vždy mať po ruke záložné GPS. V prípade výpadku GPS signálu musí byť schopný GPS tracker nadviazať spojenie hneď po tom ako sa dostane do oblasti signálu. Veľkou výhodou GPS trackeru je keď disponuje funkciou hlásenia odtrhnutia z podkladu. GPS trackery musia mať možnosť ukázať v aktuálnom čase stav batérie a pohyb objektu.

Technika musí byť v pripravenom pohotovostnom stave na jej okamžité použitie pred a počas celého detektívneho prípadu: nabité batérie kamier, GPS a ploštíc a power banky, plne natankované vozidlo. Akýkoľvek nedostatok v technike predlžuje čas dokončenia prípadu a zvyšuje riziko odhalenia. 

Okrem znalostí techniky, ktorú detektív používa, by mal mať aj technické znalosti o technike, ktorá prichádza na trh vrátane jej možného nasadenia na detektívny prípad. Neustály prehľad o nových trendoch v technike napomáha detektívovi k efektívnemu získavaniu informácií a rýchlejšiemu ukončeniu prípadu.

Popri technických vedomostí detektíva tvorí jeho nezanedbateľnú vedomostnú časť aj ovládanie programov na spracovanie videa, fotiek a zvuku. Táto časť vedomostí tvorí podstatnú zložku pri samotnom spracovaní spisového materiálu spolu s dôkazmi. 

6. Legislatívna vzdelanosť

Popri technických vedomostiach je veľkou výhodou prehľad o legislatíve SR. Okrem výbornej znalosti Zákona o Súkromnej bezpečnosti sa predovšetkým jedná o znalosti z Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho zákonníka a Priestupkového zákona. Legislatívne vedomosti sú výhodou pre detektíva hlavne z pohľadu predchádzania nezákonného vyhotovenia dôkazov. Z pohľadu legislatívnej vzdelanosti majú veľkú výhodu tí detektívi, ktorí boli bývalými dôstojníkmi polície prípadne iné osoby, ktoré majú vykonané skúšky z práva. Znalosť legislatívy v obore detektívnych služieb je len jednou časťou, tou zvyšnou časťou je aj prax v uplatňovaní práva či už ako bývalý právnik alebo policajt.

7. Flexibilita

Flexibilita prispieva k efektívnosti získavania informácií a k skracovaniu času trvania detektívneho prípadu. V rámci detektívneho prípadu flexibilita detektívovi umožňuje byť prístupný v akúkoľvek hodinu a v akýkoľvek deň. Počas tohto času detektív kopíruje časový harmonogram sledovanej osoby.

8. Odvaha

Odvaha má blízko k šikovnosti. To však neznamená, že keď je detektív odvážny tak je aj zákonite šikovný. Odvaha napomáha detektívovi ísť do vecí na ktoré by sa bežný človek neodvážil. Odvaha je však len 50% úspechu. Druhých 50% je šikovnosť. Mať odvahu na verejnom parkovisku pod auto nahodiť GPS tracker je prvá časť úspechu. Na túto prvú časť úspechu nadväzuje šikovnosť spojená s uchopením GPS trackeru pod auto. Odvaha ešte nič neznamená pokiaľ výsledok spojený so šikovnosťou nie je dosiahnutý. Odvaha nadväzuje na plánovanie. Detektív si v rámci plánovania zadováži potrebnú výstroj alebo prestrojenie s ktorým vystupuje ako iná osoba pred sledovaným subjektom. Priznajme si, kto má odvahu sa v telefóne predstaviť ako niekto iný alebo vystupovať ako kontrolný či iný orgán a zachovať si pri tom chladnú hlavu a rétoriku pred podozrenia druhej strany?