Blog

5 najčastejších závad na palných zbraniach

Závada na zbrani sa prakticky rovná nefunkčnosti zbrani a vystaveniu sa väčšiemu riziku zo strany útočníka. Pri reálnych prestrelkách je rýchlosť odstránenia závady na zbrani otázkou prežitia. Rýchlosť odstránenia závady na zbrani je však podmienená typom závady na zbrani.

Článok je určený pre začiatočníkov v streľbe, čerstvých držiteľov zbrojných preukazov, samoukov a občasných strelcov. Autor článku Vám popíše najčastejšie a zároveň najbežnejšie závady palných zbraní vyskytujúcich sa pri streľbe vrátane spôsobu odstránenia týchto závad. Niektoré zo závad sa dajú umelo vyvolať a nacvičiť si tak ich odstránenie a iné závady prichádzajú náhodne... Prevažná väčšina závad na zbraniach súvisi s použitou muníciou preto sa neodporúča používať cudzie neoverené strelivo. Závady na palnej zbrani sú v článku popísané od tých jednoduchých závad až po tie komplikovanejšie závady. Pri odstraňovaní závad na palnej zbrani dodržujte základné pravidlá bezpečnosti:

  • prst mimo spúšte
  • nepozerajte sa do hlavne
  • odstraňovanie závady palnej zbrane prebieha vždy v smere streľby.

Nedovretie záveru

Nedovretie záveru pištole sa prejavuje tým, že po výstrele záver nie je zarovnaný po celej dĺžke s telom pištole resp. po výstrele zadná časť záveru pištole pretŕča cez telo pištole. Začínajúci alebo občasný strelec si tejto závady nevšimne čo sa prejaví tým, že ďalej pokračuje v streľbe stláčaním spúšte zatiaľ čo IPSC strelci dokážu túto závadu vnímať zrakom. Pri nedovretí záveru nie je možný ďalší výstrel pretože u zbraní s priamobežným úderníkom nie je možné aby úderník udrel do zápalky ďalšieho náboja. U zbraní s kladivovým bicím mechanizmom vysunutý záver zabraňuje kladivu udrieť po úderníku.

Hlavným dôvodom nedovretia záveru je znečistenie zbrane, neúplné zasunutie náboja do nábojovej komory, vypuklé dno nábojnice náboja alebo spomalením pohybu záveru do prednej polohy spôsobené zlým úchopom zbrane tým, že palec ruky sa dotýka záveru.

Odstránenie závady na zbrani sa vykonáva dvoma spôsobmi. Úderom dlane "pomocnej ruky" do zadnej časti závera čím docielime dovretie záveru. Tento spôsob platí v prípade znečistenia zbrane, ktoré pribrzdilo záver v jeho pohybe smerom dopredu alebo ak Ste palcom ruky pribrzdili záver v jeho pohybe smerom dopredu. V ostatných prípadoch sa pre bezpečné zaobchádzanie so zbraňou odporúča vybrať zásobník, opakovane zatiahnuť záver do zadnej polohy čím docielite vypadnutie zaseknutého náboja v tele palnej zbrane.

Zaseknutá nábojnica vo vyhadzovacom okienku

Najbežnejšie sa nábojnica zasekne vo vyhadzovacom okienku v závere. Zaseknutím nábojnice vo vyhadzovacom okienku záveru je znemožnený ďalší výstrel pričom záver pištole ostáva vysunutý v zadnej polohe. V uvedenom prípade závady zbrane sa nábojnica opiera o nábojovú komoru a zároveň o zadnú hranu vyhadzovacieho okienka záveru čím bráni dovretiu záveru.

Hlavným dôvodom zaseknutia nábojnice vo vyhadzovacom okienku je pomalšie vyhodenie nábojnice z vyhadzovacieho okienka čo môže byť spôsobené rôznymi pôsobiacimi faktormi na náboj alebo pretočením nábojnice v procese jej vyhadzovania ešte kým sa nachádza v zbrani.  

Odstránenie závady prebieha dvoma spôsobmi. Potiahnutím záveru dozadu tak aby sa uvoľnila nábojnica, ktorá napokon vypadne z vyhadzovacieho okienka, po uvoľnení nábojnice zatiahneme záver do zadnej polohy a pustíme ho aby mohol plnou silou zasunúť ďalší náboj do nábojovej komory. Druhý spôsob odstránenia zaseknutej nábojnice je vybratie zásobníka zbrane zatiahnutím záveru do zadnej polohy čím docielite bezpečné uvoľnenie zaseknutej nábojnice.

Nedôjde k výstrelu

Občas sa strelcovi môže stať, že po stlačení spúšte prípadne úderu úderníka do zápalky náboja nedôjde k výstrelu. Závady tohto typu sa vyskytujú ojedinele ale keď sa vyskytnú dokážu neskúsenému strelcovi podstatne navýšiť čas medzi výstrelmi, skúsený strelec dokáže túto závadu riešiť okamžite.

Hlavným dôvodom závady tohto typu je náboj a príčin závady náboja môže byť hneď niekoľko: chybná zápalka, absencia výmetovej náplne prípadne krátky - opotrebovaný úderník, ktorý svojou kratšou dĺžkou nedokáže udrieť do zápalky. 

Odstránenie závady je pomerne jednoduché. Stačí keď sa strelec pokúsi o opätovný výstrel toho istého náboja stlačením spúšte. Môžu nastať len dve možnosti: dôjde alebo nedôjde k výstrelu. V prípade, že nedôjde k výstrelu stačí len rýchlo zatiahnuť záver do zadnej polohy a potom ho pustiť. Záver by mal v tomto prípade vytiahnúť z nábojovej komory chybný náboj a zasunúť do nábojovej komory ďalší náboj.

Záver sa po výstrele nepohne do zadnej polohy

Po výstrele, ktorý strelec zaznamená akusticky nedôjde k pohybu záveru dozadu ale naopak záver ostane vo svojej pôvodnej polohe. Ako to je možné keď tlaky po výstrele tlačia záver do zadnej polohy? 

Hlavným dôvodom závady je "zapečenie nábojnice" v nábojovej komore resp. jej zaseknutie v nábojovej komore palnej zbrane. Po výstrele sa nábojnica v nábojovej komore roztiahne do takých rozmerov, že tlaky nábojnice pôsobiace na vnútornú stenu nábojovej komory a sú silnejšie ako tlaky záveru pôsobiace na vytiahnutie nábojnice z nábojovej komory. Zjednodušene povedané nábojnica sa zasekla v nábojovej komore. 

Odstránenie závady je už o trošku zložitejšie ako v predošlých prípadoch. Najskôr sa musíme presvedčiť či náboj, ktorý bol posunutý do nábojovej komory je skutočne vystrelený prípadne či sa nám nezasekla len guľa v hlavni. To zistíme tak, že cez ústie hlavne do hlavne vložíme suché steblo trávy takým spôsobom aby práve pri ústi hlavne bolo toto steblo trávy ohnuté a prsty, ktoré ho posúvajú boli tak mimo osi hlavne. Prsty musia byť z bezpečnostného dôvodu mimo osi hlavne pre prípad výstrelu. Keď budete cítiť, že steblo trávy už narazilo na odpor zapamätajte si alebo poznačte si miesto na steble trávy, ktoré je zarovno ústia hlavne a steblo trávy vyberte. Vybraté steblo trávy priložte k pištoli pozdĺž hlavne tak aby koniec stebla trávy bol približne na začiatku nábojovej komory. V tomto prípade porovnávame dĺžku stebla trávy, ktorú sme mali v hlavni a túto dĺžku stebla trávy prirovnávame vizuálne z vonkajšej strany pištole k dĺžke hlavni. Ak sa dĺžka stebla trávy, ktorú sme mali v hlavni rovná dĺžke stebla trávy prirovnanej z vonkajšej strany k dĺžke hlavni, znamená to, že v nábojovej komore nie je náboj ako celok. To znamená, že v nábojovej komore sa nachádza maximálne len nábojnica bez gule a prachovej výplne. Zbraň je v tomto prípade bezpečná z hľadiska odstraňovania závady. V prípade, že dĺžka stebla trávy, ktorú sme mali v hlavni je kratšia ako dĺžka stebla trávy prirovnanej z vonkajšej strany k hlavni tak to znamená, že v nábojovej komore sa nachádza náboj ako celok. Zaobchádzanie s takouto zbraňou je nebezpečné a odporúča sa aby závadu odstránila povolaná osoba. 

Ak sa v nábojovej komore podľa Vašich zistení nachádza len prázdna nábojnica tak tú môžete uvoľniť jej vytláčaním pomocou kovovej tyčky, ktorú vložíte do hlavne cez ústie hlavne. Ďalším spôsobom odstránenia spomenutej závady je hrubou silou dotlačenie záveru smerom dozadu aspoň o pár milimetrov. Tým docielime vytvorenie malej medzierky medzi nábojovou komorou a vyhadzovacím okienkom a do tejto medzierky vložíme skrutkovaciu časť malého skrutkovača ktorým páčením zabezpečíme uvoľnenie záveru.

Zaseknutá nábojnica v nábojovej komore

V tomto prípade závady dôjde k výstrelu, záver sa pohne dozadu ale nevyberie nábojnicu z nábojovej komory. Nábojnicu nie je možné vybrať ani v prípade opakovaného zatiahnutia a pustenia záveru. 

Hlavným dôvodom zotrvania nábojnice v nábojovej komore je predovšetkým chybné uchytenie dna nábojnice vyťahovačom na závere.

Odstránenie závady prebieha rovnakým spôsobom ako v predošlom prípade odstraňovania závady "Záver sa po výstrele nepohne do zadnej polohy" pomocou kovovej tyčky s tým, že záver palnej zbrane je v zadnej polohe.